Nuha Beton PrekastNuha Beton Prekast tasarımları, İslam öncesi Arap sanat eserlerine ışık tutmaktadır. Nuha, İslam öncesi Arabistan’daki Kuzey Arap kabileleri arasında ibadet edilen bir tanrıdır. Güneşle ilişkili olarak Ruda ve Atarsamain ile birlikte üçlü tanrının bir parçasını oluşturdu. Güney Arabistan’da Shams onun eşdeğeriydi.

Nuha, “nihai” anlamına gelebilir. Asur imparatorluğunun krallarının yıllıklarından erken bir Akad yazıtında Nuha’dan “yükselmiş güneş” adlı epithetten bahsedilir. Bu referans kelimenin tam anlamıyla Nuha’nın güneşle ilişkili olduğu anlamına gelse de, özel bilgeliğe referans olarak mecazi olarak da okunabilir.

İslam öncesi dönemde arap milleti, put amaçlı heykeller yapar, bunlara taparlardı. İslam öncesinde arap sanatının büyük kısmını bu putlar oluşturur.

Özellikle İslamiyetten sonra kurulan vatandaşlarının çoğu islam dinine mensup devletlerde İslam öncesi araplara ait sanat, insanları dinden çıkarmaya yönelik eserlere yönelttiğinden kabul görmemektedir.

Bizde yapı tasarımlarımızda arap öncesi eserlere belirli açılardan yer vermiyoruz.

İslam öncesi dönemden kalan arapların inşa ettiği önemli bir yapı inşası bulunmamaktadır. Aynı zamanlara denk gelen Petra antik kent yapıları, roma tarzı ile inşa edilmiştir.

Hem heykelde hem de mimaride eski Güney Arap sanatının tipik geometrik, stilize formları, MÖ 5. yy’da daha pürüzsüz formlar aldı. MÖ 4. yy’ın sonlarında Arap kültürleri ile Akdeniz kültürleri arasında kaynaşma olmuştur.

Himyar kralları MS 3. yüzyılın sonunda Güney Arabistan’ın kontrolünü ele geçirdi. MS 6. yüzyılın ikinci yarısındaki İslami genişleme ile Güney Arap sanatı erken İslam sanatı tarafından yerlerinden edilmiştir.

Kolonlar çok önemli bir yapısal unsurdu. MÖ 5. yüzyıla kadar, dikdörtgen veya kare kesitli, süslenmemiş monolitlerdi. Bu tür bir sütun, örneğin Awwam tapınağının giriş salonunda ve Ma’rib’deki Ḥaram-Bilqī’lerde bulunur. MÖ 5. yüzyıldan itibaren köşeler, sonunda yuvarlak sütunlar haline gelene kadar azaltılmıştır. 5. yüzyıldan itibaren sütunların başlıklarıda vardı – başlangıçta çeşitli şekillerde gelişen basit kaideler. MÖ 2. yy’dan itibaren bu formlar Helenistik mimariden önemli ölçüde etkilenmiştir ve daha sonra Sasani etkisi tespit edilebilir.

Nuha Beton Prekast eserlerimizde kullanmıyoruz. Çünkü Nuha, puttur. Tasarımlarımızda insanların dini ve toplum değerlerine önem veriyoruz.