ESERLERİN KOPYALANMASI HAKKINDA

Firmamızın yayımladığı eser (makale, haber, kod, fotoğraf, görüntü vb.) ile internet için oluşturduğu her türlü bilgi kopyalanamaz. Eserlerimiz, önceden haber vererek ve kaynak belirterek sadece akademik çalışmalarda kullanılabilir.
Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
İçeriklerimizin farklı ortamlarda kullanılması, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırıdır ve açıkça suçtur. Ayrıca, bu durum mesleki etik ilkelerine aykırı olduğu gibi sektörümüz açısından da haksız rekabete yol açmaktadır.
Firmamıza açıkça zarar veren bu uygulamayı yapanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmakta, men ve içtinap davaları ile zarar ve ziyan nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları açma hakkı saklıdır.

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU

İçeriklerin kopyalanması web sitenizin kapanmasına neden olabilir.

Ek Madde 4 – (Ek: 21/2/2001 – 4630/37 md.) Eser ve eser sahibi ile eser üzerindeki haklardan herhangi birinin sahibi veya eserin kullanımına ilişkin süreler ve şartlar ile ilgili olarak eser nüshaları üzerinde bulunan veya eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar veya kodlar yetkisiz olarak ortadan kaldırılamaz ve değiştirilemez. Bilgileri ve bilgileri temsil eden sayıları ve kodları yetkisiz olarak değiştirilen veya ortadan kaldırılan eserlerin asılları veya kopyaları dağıtılamaz, dağıtılmak üzere ithal edilemez, yayınlanamaz veya topluma iletilemez.
Yukarıdaki fıkra hükümleri fonogramlar ve fonogramlarda tespit edilmiş icralar bakımından da uygulanır.
(Değişik üçüncü fıkra: 3/3/2004-5101/25 md.) Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir

TÜRK TİCARET KANUNU

Eserlerimizin kopyalanması durumunda, Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet ile ilgili maddeleri gereğince haksız rekabet hükümleri de söz konusu olur. Eserlerimizin kopyalanması ilgili maddeler uyarınca haksız rekabet hükümlerine dayanarak tazminat davası açılır.

ZAMAN DAMGASI

Oluşturduğumuz her eserde zaman damgası kullanırız.

Zaman damgası Kanun’da “bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt” olarak tanımlanır. Elektronik ortamda doküman, kayıt, sözleşme gibi elektronik verilerin, belirli bir zamandan önce var olduğunu kanıtlamak için kullanılır. Elektronik ortamdaki işlemlere güvenilir zaman bilgisi eklenebilmesini sağlar. Üzerinde zaman bilgisi olması gereken elektronik başvuru, tutanak, sözleşme ve benzeri her türlü elektronik veri üzerinde kullanılabilir.