Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları ile ilgili maddeleri listelenmiştir.

Ek-2/A Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (Döşeme Malzemeleri hariç) (TS EN 13501-1’e göre)

Yanıcılık Sınıfı Tanımı Söz konusu sınıfta belirlenmiş yapı malzemeleri
A1 A1 sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmazlar. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha aşağı sınıflar için belirlenen bütün özellikleri yeterince sağladığı kabul edilir Bkz. EK-2.c
A2 TS EN 13823’e göre B sınıfı için belirlenen kriterleri sağlar. İlave olarak, tam gelişmiş yangın şartı altında bu malzemeler yangın yükü ve yangın gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmamalıdır
B C sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır şartları sağlar.
C D sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır şartları sağlar. Ayrıca tek alev başlıkla yapılan termal atak karşısında yanal alev yayılması sınırlı bir oranda kalmalıdır.
D E Sınıfı kriterlerini sağlayan ve önemli ölçüde alev yayılması olmayan küçük bir alev atağı karşısında uzun bir süre direnç gösteren malzemeler. İlave olarak, yeterince tutulmuş ve sınırlı ısı açığa çıkaran tek yanan cisimle yapılan ısıl atak şartlarına dayanıklı olmalıdır.
E Önemli ölçüde alev yayılması olmayan küçük bir alev atağı karşısında kısa bir süre direnç gösteren malzemeler.
F Yangın performansı tayin edilmemiş ve A1, A2, B, C, D, E sınıflarından biri olarak sınıflandırılmayan malzemeler
Duman Oluşumu İçin İlave Sınıflandırmalar
s3 Duman üretimi açısından herhangi sınırlama olmayan
s2 Duman üretiminin artış hızı yanında toplam duman üretimi de sınırlandırılmış olan
s1 s2’den daha ağır kriterleri sağlayan
Yanma Damlaları/Tanecikleri İçin İlave Sınıflandırmalar
d2 Sınırlama yok
d1 Belirlenen bir süreden daha uzun sürede yanma damlaları/tanecikleri olmamalı
d0 Yanma damlaları/tanecikleri oluşmamalı

Ek-2/B Döşeme Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (TS EN 13501-1’e göre)

Yanıcılık Sınıfı Tanımı
A1fl A1 sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da
kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmaz. Bu
sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha aşağı sınıflar için
belirlenen bütün özellikleri yeterince sağladığı kabul edilir.
A2fl Isı akısı ile ilgili olarak sınıf Bfl için
belirlenen özellikler için yeterlidir. İlave olarak, tam gelişmiş bir
yangın şartı altında, bu malzemeler yangın yükü ve yangın gelişmesine
önemli ölçüde katkıda bulunmamalıdır.
Bfl Sınıf Cfl olarak, fakat daha ağır şartlar.
Cfl Sınıf Dfl olarak, fakat daha ağır şartlar.
Dfl Sınıf Efl için yeterli ve ilave olarak bir ısı
akısı atağına belirli bir süre dayanıklı olan malzemeler
Efl Küçük bir aleve dayanıklı olan malzemeler
Ffl Yangın performansı tayin edilmemiş ve A1fl,
A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl sınıflarından biri olarak sınıflandırılmayan
malzemeler.
Duman oluşumu için ilave sınıflandırmalar
s2 Sınırlama yok.
s1 Toplam duman oluşumu sınırlandırılmış.

Ek-2/C Yanıcılık Sınıfı A1 Olan Yapı Malzemeleri
(Test edilmeye gerek olmadan yanıcılık sınıfı A1 ve A1fl olarak değerlendirilen malzemeler)

Malzeme Notlar
Genleşmiş kil, genleşmiş perlit ve genleşmiş
vermikülit, mineral yün, selüler cam
Beton Hazır karıştırılmış beton ve prekast betonarme
öngerilmeli ve ön sıkıştırmalı
malzemeler
Beton (integral ısı yalıtımlı olan agregalar
hariç
yoğun ve hafif )
Katkı maddeleri ve ilaveler (örneğin: PFA),
pigmetler ve diğer malzemeleri
içerebilir. Prekast birimleri de kapsar.
Gaz (gözenekli) beton üniteler Çimento ve/veya kireç gibi su bazlı
bağlayıcıların ince maddeler (silisli maddeler, PFA, uçucu fırın
cürufu) ve gözenek üreten maddeler ile birleşmesiyle üretilen birimler.
Prekast birimleri de kapsar
Çimento, elyaflı (telcikli) çimento ve kireç,
yüksek fırın cürufu/toz uçucu kül (PFA) ve
mineral agregalar
Demir, çelik ve paslanmaz çelik, bakır ve bakır
alaşımları , çinko ve çinko alaşımları, alüminyum
ve alüminyum alaşımları, kurşun
Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (şekilsiz)
Alçı ve alçı bazlı sıvalar Katkı maddeleri (geciktiriciler, dolgu
maddeleri, lifler, pigmentler, hidrate olmuş kireç, hava ve su
tutucular ve plastikleştiriciler), yoğun agrega (örneğin: doğal veya
kırma kum) veya hafif agregalar (örneğin: perlit veya vermikulit)
içerebilir.
İnorganik bağlayıcı elemanları olan harçlar Düzeltme/sıvama harçları ve bir veya birden
fazla inorganik bağlayıcıya dayanan şaplar, örneğin: çimento, kireç,
duvar çimentosu ve alçı.
Killi malzemeler Kilden ve kum, yakıt veya diğer katkı maddeleri
içeren veya içermeyen diğer killi maddelerden yapılmış birimleri,
tuğlaları, karoları, döşeme karoları ve şömine birimlerini (örneğin:
baca tuğlaları) kapsar
Kalsiyum silikat birimler Kireç ve doğal silisli maddelerden (kum, silisli
çakıl veya kaya veya bunlardan yapılmış karışımlar) yapılmış birimler,
renklendirici pigmentler içerebilir
Doğaltaş ve arduvaz birimler Doğal taşlardan (magmatik, tortul veya
metamorfik kayalar) veya arduvazlardan elde edilmiş işlenmiş veya
işlenmemiş elemanlar.
Alçı birimler Agregalar, doldurucular, lifler ve diğer katkı
maddeleriyle birleşen ve pigmentlerle renklendirilebilen kalsiyum
sülfat ve sudan oluşan birimleri ve blokları kapsar
Çimento mozaik Karo mozaikleri ve yerinde dökme yer
döşemelerini kapsar
Cam Isı ile güçlendirilmiş, kimyasal olarak
katılaştırılmış, lamine ve telli cam.
Cam seramik Billur ve artık cam içeren cam seramikler
Seramik Toz preslenmiş ve kalıptan çıkarılmış
malzemeleri kapsar, sırlanmış veya
sırlanmamış.
Genel Notlar

Malzemeler eğer test edilmeden A1 ve A1fl sınıfı olarak değerlendiriliyor ise, yukarıdaki malzemelerden sadece bir veya birkaçından oluşmalıdır. Yukarıdaki malzemelerden bir veya birkaçı yapıştırılarak elde edilen malzemeler de, yapıştırıcı madde ağırlık veya hacim olarak (hangisi daha düşük değerde ise) % 0.l’
i geçmediği taktirde, A1 ve A1fl sınıfı olarak kabul edilirler.

Bir veya birden fazla organik katmanı olan, veya homojen olarak dağılmayan (yapıştırıcı dışında) organik madde içeren, panel malzemeler (örn: izolasyon malzemeleri) listenin dışında bırakılmıştır.

Yukarıdaki malzemelerden birinin inorganik bir katman ile kaplanması ile oluşan malzemeler (örn: kaplanmış metal malzemeler) de test edilmeksizin A1 ve A1fl sınıfı olarak kabul edilebilir.

Tablodaki malzemelerden hiçbirisinin, bünyesinde ağırlık veya hacim olarak (hangisi daha düşük değerde ise), % 1.0’dan fazla homojen dağılımlı organik madde içermesine izin verilmez.

Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1 ve TS EN 13501-5’e Göre Yanıcılık Sınıfları
(Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.)

Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları
Malzemenin Yanıcılık Özelliği TS EN 13501-1 (2)
Hiç Yanmaz A1
Zor Yanıcı A2 – s1, d0
Zor Alevlenici B, C – s1, d0
A2 – s2, d0
A2, B, C – s3, d0
A2, B,C – s1, d1
A2, B,C – s1, d2
(en az) A2, B, C – s3, d2
Normal Alevlenici D – s1, d0
D – s2, d0
D – s3, d0
E
D – s1, d2
D – s2, d2
D – s3, d2
(en az) E – d2
Kolay Alevlenici F
Döşeme Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları
Malzemenin Yanıcılık Özelliği TS EN 13501-1’e göre (2)
Hiç Yanmaz A1FL
Zor Yanıcı A2FL– s1
Zor Alevlenici BFL– s1
(en az) CFL– s1
Normal Alevlenici A2FL– s2
BFL – s2
CFL – s2
DFL – s1
DFL – s2
(en az) EFL
Kolay Alevlenici FFL
Çatı kaplamaları İçin Yanıcılık Sınıfları
Malzemenin Yanıcılık Özelliği TS EN 13501-5’e göre (2)
Dış Alev Yayılımına Dayanıkl BROOF
Yanıcılık Sınıfı BROOF çatı kaplaması malzemeleri
Test edilmesine gerek olmadan “Dış yangın performansı” özelliklerinin tüm gereklerini karşılayan BROOF çatı kaplaması terimi, çatı teşkilinde en
üst tabakayı oluşturan ürünü tanımlamak için kullanılır.
Arduvazlar: Doğal arduvazlar, suni arduvazlar Ek-2/C sınırlamalarına uygun
Kiremitler: Taş, beton, kil, seramik veya çelik çatı
kiremitleri
Ek-2/C sınırlamalarına uygun.
Herhangi dış kaplamasının inorganik olması veya PCS (Brüt
Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2 veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması
Çimento esaslı elyaflı levhalar: Düz ve profilli tabakalar,
arduvazlar
Ek-2/C sınırlamalarına uygun
veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2 olması
Profilli metal tabakalar: Alüminyum, alüminyum alaşım, bakır,
bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış çelik, paslanmaz çelik,
galvanize çelik, halka sac kaplanmış çelik, vitrifiye emaye çelik
Kalınlık ≥0.4 mm, herhangi bir
dış kaplamasının inorganik
olması veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2 veya kütlesinin ≤ 200
g/m² olması
Yassı metal tabakalar: Alüminyum, alüminyum alaşım, bakır,
bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış çelik, paslanmaz çelik,
galvanize çelik, halka sac kaplanmış çelik, vitrifiye emaye çelik
Kalınlık ≥0.4 mm, herhangi bir
dış kaplamasının inorganik
olması veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2 veya kütlesinin ≤ 200
g/m² olması
Normal kullanımda yan sütunda listelenen inorganik örtülerle
tamamen kaplanması amaçlanan malzemeler
En az 50 mm kalınlığında veya
≥80 kg/m2 kütlede gevşek
serimli çakıl (agrega büyüklüğü en az 4 mm en fazla 32 mm),
En az 30 mm kalınlığında kum/çimento şap, en az 40 mm
kalınlığında dökme suni taş veya mineral altyüzeyler
(1) Bu tablolar, TS EN 13501-1’e göre malzemelerin yanıcılık sınıflarını göstermektedir. TS 1263’de verilmiş olan yanıcılık sınıflarına sahip yapı malzemelerinin, TS EN 13501-1’de verilen yanıcılık sınıflarına denkliği için, söz konusu yapı malzemelerinin TSE EN 13501-1’de belirtilmiş olan
ilgili sınıfa ait test standardları şartlarını sağlaması gerekir.
(2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, Avrupa Birliği Komisyonunun ilgili kararları ile ortaya konulmuş, uyumlaştırılmış
standardlara tabi yapı malzemelerinin uyacakları Avrupa Sınıflarıdır.